Paul Simon’s Obvious Child.

Paul Simon – Obvious Child